Публічний договір

Публічний договір

ДОГОВІР № ________

про надання послуг

 

м. Харків

«_____»______________ 202__р.  

 

Замовник ______________________________________________________________, в особі ______________________________________________, що діє на підставі ________________________, з однієї сторони, та Виконавець ТОВ “Аудиторська фірма «Агентство з Міжнародних стандартів фінансової звітності” в особі генерального директора Харламової Олени Вікторівни, що діє на підставі Статуту, (або ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ХАРЛАМОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14.11.2011 № 2 480 000 0000 136832), з іншої сторони (в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей Договір про наступне.

Даний Договір є публічним договором. Адресантом цього публічного договору є фізичні і юридичні особи, зацікавлені у наданні послуг з проведення тренінг-вебінарів. Приєднання до цього договору здійснюється шляхом заповнення заявки на отримання доступу до тренінг-вебінарів з відміткою про готовність прийняти умови цього Договору. Відправка заявки із заповненими обов’язковими полями означає згоду зі всіма положеннями цього публічного Договору. Цей договір діє на всій території України. 

 

 1. Предмет договору.

1.1. Виконавець зобов’язується на платній основі надати Замовнику послуги, зазначені у п. 2 цього Договору, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

 

 1. Відомості про послуги.

2.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику послуги з проведення тренінг-вебінарів за темою «_____________________________________________», загальним обсягом ______ академічних годин для _________ представників Замовника.

2.2. Період (дата) надання послуг: _____________________. Узгодження змін дати надання послуг, у разі необхідності, здійснюється шляхом листування з використанням електронної пошти, про що укладається додаткова угода.

2.3. Місце надання послуг: послуги, зазначені в п. 2.1 цього Договору, надаються із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційній формі (у формі вебінарів, електронних документів тощо) через мережу Інтернет (в т.ч. мобільний зв’язок, ZOOM, Microsoft Teams, Skype, Google Meet, але не виключно, тощо).

2.4. Цим Договором не передбачено та не вимагається підготовка та надання Виконавцем Замовнику письмового звіту про надання Послуг.

 

 1. Ціна та умови оплати.

3.1. Ціна послуг складає _______________ грн. (ПДВ не передбачено відповідно до п.8.5 цього Договору) (________________________ гривень ___ копійок).

3.2. Послуги, зазначені в п. 2.1 даного Договору, в сумі, зазначеній в п. 3.1, сплачуються Замовником до початку надання послуг / в строк до ________________ у розмірі 100% загальної вартості.

3.3. Оплата здійснюється на підставі цього Договору або виставленого Виконавцем на вимогу Замовника рахунку в національній валюті України – гривні шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.4. У випадку, якщо Замовник в авансовому порядку повністю сплатив суму, зазначену у п.3.1. цього Договору, але з власних причин не мав можливості отримати Послуги, тобто бути присутнім на онлайн-трансляції вебінарів, Замовнику надається доступ до запису вебінарів, зазначених у п. 2.1 цього Договору, який доступний для перегляду протягом 7 діб з дати активації паролю доступу.

 

 1. Обов’язки сторін.

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Своєчасно, якісно та в узгодженому обсязі надавати послуги, зазначені в п. 2.1 цього Договору. Виконавець в разі необхідності має право за свій рахунок залучати до надання Послуг за цим Договором третіх осіб на підставі договорів, що укладаються  між Виконавцем і такими особами.

4.1.2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань згідно з цим Договором, до дати початку надання послуг, яка зазначена в п. 2.2. цього Договору, повідомити про це Замовника. За таких обставин, якщо Замовник в авансовому порядку сплатив повністю суму, зазначену у п.3.1. цього Договору, Замовнику надається доступ до запису вебінарів, зазначених у п. 2.1 цього Договору, який доступний для перегляду протягом 7 діб з дати активації паролю доступу.

4.1.3. З урахуванням умов, зазначених в розділі 7 цього Договору, підписувати та передавати Замовнику акти про надання послуг у разі їх фактичного надання та отримання оплати.

4.1.4. У разі неможливості надання послуг в узгоджені дати внаслідок погіршення стану здоров’я представників Виконавця, підтвердженого відповідними медичними документами, узгодити з Замовником інші дати та забезпечити надання послуги, зазначеної в п. 2.1 цього Договору, до повного її виконання.

4.1.5. Надати документ (сертифікат) про участь Замовника (представників Замовника) у тренінг-вебінарі (-ах), що зазначений (-і) в п.2.1. цього договору. Документ (сертифікат) надається виключно в електронному вигляді і передається засобами електронного зв’язку (електронною поштою або іншими сервісами).

4.2. Замовник зобов’язаний:

4.2.1. У розумні строки надавати Виконавцю всю необхідну інформацію, для забезпечення належного виконання зобов’язань з надання послуг, вказаних в п. 2.1 цього Договору.

4.2.2. Оплатити послуги, на умовах та в порядку зазначеному в п. 3 цього Договору.

4.2.3. 4.2.3. В термін до 10 календарних днів з найбільш ранньої з дат – або дати надання послуг, або кінцевої дати надання послуг, зазначених в п. 2.2 цього Договору, на умовах, зазначених у розділі 7 цього Договору, підписати та повернути Виконавцю акти про надання послуг у разі їх фактичного надання та здійсненої оплати. У випадку, якщо протягом зазначеного періоду Виконавець не отримає підписані Замовником акти про надання послуг або обґрунтованої відмови, акт про надання послуг вважається підписаним, а послуги такими, що надані належним чином.

4.2.4. Не використовувати роздаткові та інші, отримані в процесі надання послуги, матеріали (повністю або частково) в будь-яких комерційних цілях в якості товару/послуги, включаючи проведення будь-яких заходів та публічну демонстрацію зазначених матеріалів (повністю або частково) в будь-яких місцях, відкритих для вільного доступу, у тому числі, мережі Інтернет.

4.2.5. Не копіювати та не тиражувати (в тому числі і на безоплатній основі) роздаткові та інші, отримані в процесі надання послуги, матеріали (повністю або частково).

4.2.6. Не передавати (за кошти або безкоштовно) роздаткові та інші, отримані в процесі надання послуги, матеріали третім особам.

4.2.7. Власними силами і за власний рахунок забезпечити стабільний доступ до мережі Інтернет для отримання послуг, що є предметом цього Договору.

4.2.8. Не передавати безоплатно чи за плату третім особам, що не є сторонами цього Договору, послання на доступи до тренінг-вебінарів та їх записів.

4.2.9. У разі незгоди з будь-якими положеннями цього публічного Договору звернутися до Виконавця з метою узгодження індивідуальних договірних умов.

 

 1. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 10 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі (шляхом електронного листування) іншу Сторону. Виконавець зобов’язаний запропонувати інші дати надання послуг після завершення дії обставин непереборної сили, до повного їх виконання. Належним підтвердженням настання та тривалості обставин непереборної сили (форс-мажору) є документ, виданий уповноваженим органом (установою) згідно положень чинного законодавства України.

5.4. Якщо неможливість виконати зобов’язання за цим Договором виникла за інших причин, ніж обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), з вини Виконавця, він зобов’язаний або узгодити з Замовником перенесення дати надання послуг (з можливістю заміни тематики надання послуг за згодою Замовника), що оформлюється додатковою угодою до цього Договору у письмовій формі, або надати Замовнику доступ до запису вебінарів, зазначених у п. 2.1 цього Договору, який доступний для перегляду протягом 7 діб з дати активації паролю доступу.

5.5. Якщо Замовник з власної причини не скористався послугами, що є предметом цього Договору, у разі їх фактичного надання у вигляді прямої трансляції, що відбулася, або наданого доступу до запису вебінарів, Виконавець не несе відповідальності, не зобов’язаний узгоджувати інші дати надання послуг, повторно їх надавати або повертати передплату.

5.6. Виконавець не несе відповідальність за шкоду і збитки, завдані Замовнику в результаті порушення Замовником графіку надання послуг в межах робочого дня, а також у випадку відмови Замовника від продовження отримання послуг, що є предметом цього Договору, після початку їх надання без подання обґрунтованої претензії щодо її невідповідності даному Договору.

5.7. Виконавець не несе відповідальність за шкоду і збитки, завдані Замовнику в результаті порушення Замовником правил охорони праці та техніки безпеки під час надання послуг, що є предметом цього Договору.

5.8. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

5.9. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

5.10. Тренінг-вебінари є інформаційно-навчальними заходами для широкої аудиторії учасників, тому Виконавець не гарантує надання консультацій щодо індивідуальних питань і не несе відповідальності за дії або бездіяльність Замовника та його представників, які можуть бути наслідками отриманої під час участі у тренінг-вебінарах інформації. Виконавець не приймає та не несе жодної відповідальності за будь-які втрату чи збитки, що можуть виникнути в результаті дій або бездіяльності Замовника та його представників в результаті використання матеріалів, отриманих в процесі участі у тренінг-вебінарах.

 

 1. Захист персональних даних.

6.1. Надаючи свої персональні дані для реєстрації на тренінг-вебінари Замовник надає згоду як суб’єкт персональних даних на їх обробку організаторами заходів з метою його організації та інформування мене про подальші заходи. Сторони підтверджують, що Виконавець має право зберігати дані про Представників Замовника, які надаються в рамках даного Договору, використовувати ці дані для виконання своїх зобов’язань за даним Договором, здійснювати статистичну обробку даних.

6.2. Замовник надає згоду на обробку персональних даних, використання їх для електронного листування, телефонного та інших видів зв’язку.

6.3. Виконавець має право використовувати комерційне найменування та/або логотип (товарний знак) Замовника в своєму портфоліо, а також вказувати Замовника в якості своїх клієнтів без розповсюдження конфіденційних даних згідно умов Договору.

6.4. Замовник, оформлюючи заявку на участь в тренінг-вебінарах усвідомлює і погоджується, що тренінг-вебінари є публічними подіями, на яких може проводитися запис на відеокамери телефонних та комп’ютерних пристроїв, зйомка на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку,  з наступним можливим розміщенням результатів таких зйомок для публічного показу, в т.ч. з маркетинговою метою, на що приєднанням до цього Договору дає свою згоду.

 

 1. Обмін документами.

7.1. Сторони домовились, з метою автоматизації процесів документообігу між ними, оперативного погодження та підписання, надсилання, отримання та зберігання електронних документів використовувати онлайн-сервіси ВЧАСНО або М.е.Dok. Якщо Замовник не має технічної можливості використання зазначених онлайн-сервісів і наполягає на наданні паперових документів, підписання таких документів здійснюється з використанням факсимільного відтворення підпису відповідно до внутрішнього наказу Виконавця. Відправка паперових документів здійснюється з використанням сервісів Нової пошти за рахунок Замовника.

7.2. Сторони погодили, що рахунки, акти приймання виконаних послуг та звіти за Договором, можуть складатися в електронній формі та підписуватися кваліфікованими електронними підписами (КЕП) в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України.

7.3. Сторони погодились про накладання електронної печатки при підписанні рахунків, актів приймання виконаних послуг та звітів (при наявності у Сторін печатки), коли накладання печатки є обов’язковим.

7.4. Електронні документи бухгалтерського обліку повинні відповідати усім необхідним вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

7.5. Документи, складені та підписані в електронному вигляді з накладанням кваліфікованих електронних підписів уповноважених осіб та печаток Сторін (у необхідних випадках) визнаються Сторонами як належним чином оформлені оригінали первинних документів та мають таку ж юридичну силу.

7.6. Строки обміну електронними документами повинні відповідати раніше узгодженим договірним умовам обміну паперовими документами або нормам чинного законодавства.

 

 1. Строк дії Договору та інші умови.

8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до ______________ року. Підписання договору означає, що Замовник пересвідчився у професійності надання послуг, що є предметом цього Договору, і приймає всі умови цього Договору без зауважень.

8.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням додаткової угоди у письмовий формі.

8.3. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише в випадках, передбачених  законодавством України.

8.4. Кожна зі Сторін має право ініціювати розірвання цього Договору, попередньо письмово повідомивши про це другу Сторону за 3 календарні дні до дати надання послуги, зазначеної в п. 2.2 цього Договору.

8.5. Виконавець має статус платника єдиного податку 3-ої групи (ставка 5%), не є платником ПДВ.

8.6. Замовник має статус платника ____________________________________.

8.7. Виконавець гарантує та зобов’язується не здійснювати (як безпосередньо, так і через третіх осіб) будь-які матеріальні/нематеріальні заохочення, зацікавлення, стимулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову винагороду, майно, майнові права, переваги, пільги, послуги, знижки, нематеріальні активи та будь-які інші преференції працівникам Замовника та особам, які пов’язані будь-якими відносинами із Замовником, що є відповідальними за умови надання, оплату послуг та виконання інших зобов’язань, передбачених цим договором, включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб, за вчинення ними дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень в інтересах Виконавця, та/або в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам Замовника.

8.8. У разі надходження до Виконавця зі сторони працівників Замовника вимог чи пропозицій про отримання матеріальних/нематеріальних заохочень, зацікавлень, стимулювань у формі грошової винагороди, майна, майнових прав, переваг, пільг, послуг, знижок, нематеріальних активів та будь-яких інших преференцій, за вчинення ними певних дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень на користь Виконавця, останній зобов’язаний негайно повідомити Замовника про такі факти.

8.9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної зі Сторін.

8.10. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

8.11. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.12. Усі додатки до цього Д$оговору (за наявності) є його невід’ємною частиною.

8.13. Всі документи, підписані Сторонами з використанням факсимільного зв’язку (факсові копії), або скановані копії, передані електронною поштою, мають для обох Сторін юридичну силу оригіналу до моменту отримання самого оригіналу документа.

 

 1. Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

Виконавець

Замовник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФ «АГЕНТСТВО З МСФЗ»

Код за ЄДРПОУ 38630839

Юридична адреса: Україна, 61001 м. Харків,

вул. Малинівська, буд. 17, корп. А, оф. 12

IBAN: UA823348510000000000026005901,    

Банк ПАТ “ПУМБ”, м. Київ,

МФО 334851

Тел.: +38 (068)818-10-10; +38(066)188-10-10

E-mail: manag1@amsfo.com

Платник ЄП 3 група, 5%.

 

________________________________

________________________________

 

Код за ЄДРПОУ

Юридична адреса:

IBAN:

Банк                МФО

Поштова адреса:

Тел.:

E-mail:

Генеральний

директор_________________ Харламова О.В.

Посада

підписанта ______________ ПІБ

 

Виконавець

Замовник

Фізична особа – підприємець

Харламова Олена Вікторівна

 

Реєстраційний номер облікової картки

платника податків 2694700925

Місце реєстрації: 61001 м. Харків

вул. Малинівська, буд. 17, корп. А, оф. 12

Рахунок IBAN:

UA793052990000026000005001654,

в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Платник єдиного податку 3 групи (5%)

тел. +380974811550

 

________________________________

________________________________

 

Код за ЄДРПОУ

Юридична адреса:

IBAN:

Банк                МФО

Поштова адреса:

Тел.:

E-mail:

__________________  // О.В. Харламова

Посада

підписанта ______________ ПІБ

 

Правила користування Маркетом вебінарів: http://amsfo.com.ua/market-rules/

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Compare
Список побажань 0
Відкрити сторінку Продовжити покупки