Международные стандарты финансовой отчетности

МСФО опубликованные на сайте министерства финансов украины:

МСФЗ 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності PDF

МСФЗ 2 Платіж на основі акцій PDF

МСФЗ 3 Об’єднання бізнесу PDF

МСФЗ 4 Страхові контракти PDF

МСФЗ 5 Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність PDF

МСФЗ 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин PDF

МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації PDF

МСФЗ 8 Операційні сегменти PDF

МСФЗ 9 Фінансові інструменти PDF

МСФЗ 10 Консолідована фінансова звітність PDF

МСФЗ 11 Спільна діяльність PDF

МСФЗ 12 Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання PDF

МСФЗ 13 Оцінка справедливої вартості PDF


Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

МСБО 1 Подання фінансової звітності PDF

МСБО 2 Запаси PDF

МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів PDF

МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки PDF

МСБО 10 Події після звітного періоду PDF

МСБО 11 Будівельні контракти PDF

МСБО 12 Податки на прибуток PDF

МСБО 16 Основні засоби PDF

МСБО 17 Оренда PDF

МСБО 18 Дохід PDF

МСБО 19 Виплати працівникам PDF

МСБО 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу PDF

МСБО 21Вплив змін валютних курсів PDF

МСБО 23 Витрати на позики PDF

МСБО 24 Розкриття інформації про зв’язані сторони PDF

МСБО 26 Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення PDF

МСБО 27 Консолідована та окрема фінансова звітність PDF

МСБО 28 Інвестиції в асоційовані підприємства PDF

МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції PDF

МСБО 32 Фінансові інструменти: подання PDF

МСБО 33 Прибуток на акцію PDF

МСБО 34 Проміжна фінансова звітність PDF

МСБО 36 Зменшення корисності активів PDF

МСБО 37 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи PDF

МСБО 38 Нематеріальні активи PDF

МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка PDF

МСБО 40 Інвестиційна нерухомість PDF

МСБО 41 Сільське господарство PDF