Резерви під знецінення фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю і переоцінюються через інший сукупний дохід

1384960145Чи можна створювати резерви під знецінення фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю? Якщо так, то як правильно відображати в бухгалтерському обліку нарахування таких резервів?

Стосовно фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю створення резервів під їх знецінення не передбачено МСФЗ 9. Зменшення справедливої вартості (як би знецінення) напряму відображається у прибутках і збитках звітного періоду, коли таке зменшення відбулося.

Проте якщо фінансовий актив у вигляді БОРГОВОГО ІНСТРУМЕНТА при визнанні був класифікований як фінансовий актив, що оцінюється за справедливою вартістю з переоцінкою через інший сукупний дохід, то створення резервів під знецінення таких інструментів можливо. Особливість обліку таких фінансових інструментів полягає в тому, що зміни їх теперішньої вартості, розрахованої за методом ефективної ставки відсотка, відображаються у прибутках і збитках поточного періоду. На кожну звітну дату компанія повинна здійснювати оцінку справедливої вартості таких фінансових інструментів і різницю між їх теперішньою і справедливою вартістю відображати в ІНШОМУ СУКУПНОМУ ДОХОДІ. Тобто за одним фінансовим інструментом, який розглядається, можуть виникати в одному звітному періоді і прибутки/збитки, і інший сукупний дохід.

Що стосується резервів під знецінення таких фінансових інструментів, то на них розповсюджуються вимоги МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” і, відповідно, нова модель очікуваних кредитних збитків. Не вдаючись до подробиць сутності цієї моделі, варто акцентувати увагу, що розрахована сума резерву під знецінення відображається в бухгалтерському обліку так:

  • Дт Витрати на знецінення фінансових активів
  • Кт Інший сукупний дохід (тобто капітал)

При вибутті такого фінансового активу накопичена щодо нього сума іншого сукупного доходу РЕКЛАСИФІКУЄТЬСЯ в прибутки/збитки того періоду, коли відбулося вибуття такого активу.

З цього слідує дуже важливий висновок – при створенні резерву під знецінення фінансових активів у вигляді боргових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю і переоцінюються через інший сукупний дохід, БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВОГО АКТИВУ НЕ ЗМЕНШУЄТЬСЯ!

Хотите быть всегда в курсе МСФО-новостей?

Ваше имя (обязательно)

Ваш E-Mail (обязательно)

Обсуждение закрыто.