Практичні аспекти визнання,оцінки, подання та розкриття інформації у звітності щодо активів, капіталу та зобов’язань за МСФЗ

Практикум складається з більш ніж 30 кейсів з опрацюванням розрахунків, формуванням кореспонденцій рахунків та відображенням у фінансовій звітності.

Програма тренінг-семінару:

  • Концептуальні основи фінансової звітності Застосування критеріїв визнання активів у фінансової МСФЗ-звітності. Використання оцінок у фінансовій звітності Застосування дисконтування при оцінці активів для цілей складання МСФЗ-звітності
  • Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо необоротних активів Формування первісної вартості основних засобів. Оцінка та облік забезпечень на ліквідацію при формуванні первісної вартості основних засобів. Багатокомпонентний облік основних засобів. Облік переоцінок основних засобів за методами індексування та анулювання. Знецінення основних засобів. Формування первісної вартості інвестиційної нерухомості. Практичні аспекти класифікації та обліку інвестиційної нерухомості. Облік угод зі зворотною орендою. Формування первісної вартості нематеріальних активів. Визнання нематеріальних активів, створених самостійно. Зменшення корисності активів. Розрахунок цінності використання необоротних активів. 
  • Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо оборотних активів Формування первісної вартості запасів. Облік запасів та створення резервів під їх знецінення. Практика розподілу загальновиробничих витрат. Визнання необоротних активів, призначених для продажу. Облік відмови від плану продажу необоротних активів.
  • Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо фінансових активів Облік довгострокової дебіторської заборгованості за амортизованою вартістю.Облік боргових інструментів за справедливою вартістю з переоцінкою через інший сукупний дохід. Облік відкладеної (реструктуризованої) дебіторської заборгованостіОблік торгової дебіторської заборгованості. Застосування спрощениї моделі знецінення дебіторської заборгованості Застосування моделі знецінення на основі очікуваних кредитних збитків. Облік операцій хеджування.
  • Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо доходів і витрат як складових нерозподіленого прибутку Облік виручки за п’ятиступінчастою моделлю визнання. Облік виручки за багатокомпонентними угодами. Облік виручки на дату та прогресивно. Облік виручки із змінною компонентою. Облік державних грантів. Облік відкладених доходів. Облік доходів і витрат від змін валютних курсів. Облік капіталізації витрат на позики. Облік доходів і витрат в операціях оренди (операційна, фінансова та єдина модель оренди).

Деталі:

Attention: The internal data of table “75” is corrupted!

Лектор:

bossХарламова Олена

ректор ПВНЗ «Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів», генеральний директор Агентства з МСФЗ, віце-президент Громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України», сертифікований аудитор, AССА DipIFR, ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-Professional, доктор економічних наук, експерт з МСФЗ.

 Надіслати заявку >>>