«Фінансова МСФЗ-звітність» — Програма підвищення кваліфікації фахівців України

Спільний семінар Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Інституту сертифікованих фінансових менеджерів .

Програма дає можливість отримати актуальну і корисну інформацію  щодо формування фінансової звітності за МСФЗ за 2015 рік, ознайомитися з новаціями МСФЗ.

Професійне коло: Представники публічних акціонерних товариств, банків, страхових компаній, а також підприємств, які складають та подають фінансову та консолідовану фінансову звітність безпосередньо за МСФЗ, аудитори.

Програма семінару

День 1

 1. Вимоги до складання та представлення фінансової звітності відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 3332-VI. Вимоги НКЦПФР. 
 2. Основні положення, вимоги та практика застосування МСБО та МСФЗ:

МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність»
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
МСФЗ 8 «Операційні сегменти»
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
МСБО 10 «Події після звітного періоду»
МСБО 12 «Податки на прибуток»
МСБО 17 «Оренда»
МСБО 18 «Дохід»
МСБО 19 «Виплати працівникам»
МСБО 23 «Витрати на позики»
МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони»
МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»
МСБО 33 «Прибуток на акцію»
МСБО 36 «Зменшення корисності активів»
МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»                       Відповіді на запитання

День 2

 1. Коригування фінансової звітності при підготовці річного звіту. Особливості коригувань щодо окремих об’єктів обліку.
 2. МСФЗ-інвентаризація. Основні положення та вимоги.
 3. Формат та повний комплект фінансової звітності за МСФЗ. МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Основні вимоги. Співвідношення вимог МСБО і національного законодавства щодо подання фінансової звітності.
 4. Звіт про фінансовий стан. Структура, зміст, склад обов’язкових статей.
 5. Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід. Структура та зміст. Класифікація іншого сукупного доходу за можливістю рекласифікації у прибутки/збитки.
 6. Звіт про зміни у власному капіталі. Обов’язкові статті звіту.
 7. Звіт про рух грошових коштів. Склад грошових потоків.
 8. Примітки. Вимоги до подання. Структура. Звіт керівництва.
 9. Затвердження річної звітності. Основні дати.
 10. Актуальні зміни в стандартах МСБО та МСФЗ за період 2012-2015 р.р.

Відповіді на запитання.                  

Учасники семінару отримають: участь і консультації під час проведення семінару, роздаткові методичні та інформаційні матеріали, канцтовари, сертифікат учасника, обід.

Attention: The internal data of table “51” is corrupted!

* При реєстрації на участь у семінарі 2- х  учасників від однієї організації – знижка 5% для другого учасника.

Доповідачі: Харламова Олена — член експертної групи по Східній Європі ІСФМ, Сертифікований тьютор Dip Tut ІСФМ  у  Великобританії, Методологічний центр ICFM UK Ukraine. Практикуючий бізнес — консультант з фінансового обліку, внутрішнього аудиту та Міжнародних стандартів фінансової звітності, бізнес-тренер міжнародної програми з сертифікації бухгалтерів і фінансистів, консультант з питань управління підприємствами, к.е.н., доцент, сертифікований аудитор, ICFM (Dip CFM) , Dip IFR (Rus), САР, ФПБАУ

Представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та бізнес / консультанти, експерти ІСФМ UK

 Надіслати заявку для участі