Фінансова МСФЗ-звітність — програма підвищення кваліфікації фахівців України

Семінар за участі представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Інституту сертифікованих фінансових менеджерів та Агентства з МСФЗ.

Мета Програми: актуалізація та оновлення знань та навичок формування фінансової МСФЗ-звітності, підвищення рівня компетентності фахівців, що складають фінансову звітність із застосуванням МСФЗ відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV.

Найближчі дати:

 • 31 січня — 01 лютого 2017 р., Київ

Цільова аудиторія: Представники публічних акціонерних товариств, емітентів цінних паперів, банків, страхових компаній, а також підприємств, які складають та подають фінансову та консолідовану фінансову звітність безпосередньо за МСФЗ, аудитори.

Програма семінару

День 1

 1. Вимоги до складання та подання фінансової звітності відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Вимоги Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (доповідач — представник від НКЦПФР).
 2. Основні положення, вимоги та практика застосування МСБО та МСФЗ (доповідач – Харламова Олена).
 • МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність»
 • МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
 • МСФЗ 8 «Операційні сегменти»
 • МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
 • МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
 • МСБО 10 «Події після звітного періоду»
 • МСБО 17 «Оренда»
 • МСБО 18 «Дохід»
 • МСБО 19 «Виплати працівникам»
 • МСБО 23 «Витрати на позики»
 • МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони»
 • МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»
 • МСБО 33 «Прибуток на акцію»
 • МСБО 36 «Зменшення корисності активів»
 • МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»
 • МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»

Відповіді на запитання

День 2

3. Практичні аспекти формування фінансової звітності за МСФЗ (доповідач – Харламова Олена).

 • Коригування фінансової звітності при підготовці річного звіту. Особливості коригувань щодо окремих об’єктів обліку.
 • МСФЗ-інвентаризація. Основні положення та вимоги.
 • Формат та повний комплект фінансової звітності за МСФЗ. МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Основні вимоги. Співвідношення вимог МСБО і національного законодавства щодо подання фінансової звітності.
 • Звіт про фінансовий стан. Структура, зміст, склад обов’язкових статей.
 • Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід. Структура та зміст. Класифікація іншого сукупного доходу за можливістю рекласифікації у прибутки/збитки.
 • Звіт про зміни у власному капіталі. Обов’язкові статті звіту.
 • Звіт про рух грошових коштів. Склад грошових потоків.
 • Примітки. Вимоги до подання. Структура. Звіт керівництва.
 • Затвердження річної звітності. Основні дати.

4. Актуальні зміни в стандартах МСБО та МСФЗ, які потрібно врахувати у фінансовій звітності за 2016 рік

 • 11 змін, які потрібно врахувати у звітності за 2016 рік
 • МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності»
 • МСБО (IАS) 16 «Основні засоби»
 • МСБО (IАS) 19 «Виплати працівникам»
 • МСБО (IАS) 27 «Окрема фінансова звітність»
 • МСБО (IАS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства»
 • МСБО (IАS) 34«Проміжна фінансова звітність»
 • МСБО (IАS) 38 «Нематеріальні активи»
 • МСБО (IАS) 38 «Нематеріальні активи»
 • МСБО (IАS) 41 «Сільське господарство»
 • МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»
 • МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
 • МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність»
 • МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність»
 • МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць»

5. Відповіді на питання.                 

Деталі:

Attention: The internal data of table “66” is corrupted!

* При реєстрації на участь у семінарі 2- х  учасників від однієї організації – знижка 5% для другого учасника.

Доповідачі:

 • Представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України,
 • elena_kharlamovaХарламова Олена — генеральний директор Агентства з МСФЗ, головний науковий співробітник відділу методології бухгалтерського обліку ДННУ “Академія фінансового управління”, член експертної групи по Східній Європі ІСФМ, Сертифікований тьютор DipTut ІСFМ  у  Великобританії, методолог Методологічного центру ICFM UK Ukraine, практикуючий бізнес — консультант з фінансового обліку і звітності, внутрішнього аудиту, експерт з Міжнародних стандартів фінансової звітності, сертифікований аудитор, ICFM (Dip CFM), АССА-DipIFR (Rus), САР, ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL, доктор економічних наук, професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту ХНУМГ, віце-президент Всеукраїнської громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”.

Шановні учасники семінару!

Якщо Ви маєте питання, відповідь на яке хотіли б почути від доповідачів, прохання надсилати його завчасно на електронну пошту manag1@amsfo.com

 

 Надіслати заявку для участі >>>