МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”: час настав!

a391b015Нарешті з настанням ефективної дати МСФЗ 9 (01.01.2018 року) ми маємо офіційну версію стандарту. Перш за все, хочу звернути увагу на нову категорію фінансових активів – це боргові інструменти, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Така категорія передбачена п. 4.1.2А, який застосовується до активів, які відповідають одночасно двом умовам: (1) вони утримуються як задля одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів, і (2) вони генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. Я таку бізнес-модель умовно називаю “купуємо-чекаємо, але можемо і продати”. Ще раз акцентую увагу – це боргові інструменти.

Які особливості їх обліку і подання у фінзвітності? По-перше, до них застосовуються вимоги щодо зменшення корисності і нарахування резервів очікуваних кредитних збитків (незважаючи на облік за справедливою вартістю), але є особливості нарахування резервів, які не є звичайними контрактивами, тобто не зменшують балансову вартість активів, яких вони стосуються, а впливають на величину іншого сукупного доходу. По-друге, прибутки і збитки, які б визнавалися, якщо б цей борговий інструмент оцінювався за амортизованою вартістю, все одно визнаються у складі прибутків і збитків. А лише та частина коливання вартості, яка представляє собою різницю між справедливою вартістю і розрахунковою амортизованою – відображається в іншому сукупному доході. Тому це не спосіб для маніпуляції фінансовим результатом. По-третє, за такими борговими інструментами витрати на операцію включаються до первісної вартості  і амортизуються в прибутку або збитку за методом ефективного відсотка. По-четверте, у разі припинення визнання таких боргових інструментів кумулятивний прибуток або збиток, що був раніше визнаний в іншому сукупному доході, рекласифікується з власного капіталу в прибуток або збиток як коригування перекласифікації.

Обсуждение закрыто.