АМСФЗ

ДОГОВІР № ______________

про надання послуг

м. Харків

________________202_ р.

 

Замовник  ______________________________________________________________, в особі ____________________________________________________, який діє на підставі ______________, іменований надалі Послугоотримувач, з однієї сторони, та Виконавець ТОВ «Аудиторська фірма «Агентство з Міжнародних стандартів фінансової звітності» в особі генерального директора Харламової Олени Вікторівни, що діє на підставі Статуту, іменований надалі Послугонадавач, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей Договір про наступне.

 

  1. Предмет договору.

 

1.1. Послугонадавач зобов’язується на платній основі надати Послугоотримувачу послуги, зазначені у п. 2 цього Договору, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Сторони погоджуються, якщо оплату послуг за цим Договором здійснює Послугоотримувач як юридична особа, інтереси такого Послугоотримувача представляють його працівники.

 

  1. Відомості про послуги.

2.1.Згідно з цим Договором, Послугонадавач надає Послугоотримувачу послуги з проведення тренінг-вебінарів за темою____________________________, в кількості _________ годин для ______ представників Послугоотримувача.

2.2. Період (дата) надання послуг: _________________

2.3. Місце надання послуг: _______________________

Узгодження змін дати та місця надання послуг здійснюється шляхом листування з використанням електронної пошти.

2.4. Згідно цього Договору Послуги надаються в усній формі. Цим Договором не передбачено та не вимагається підготовка та надання Послугонадавачем Послугоотримувачу письмового звіту про надання Послуг.

2.5. Згідно цього Договору роздаткові (наочні, демонстраційні, презентаційні тощо) матеріали не надаються в електронній формі.

 

  1. Ціна та умови оплати.

3.1. Вартість послуг складає __________ грн. (ПДВ не передбачено) (_____________________(сума прописом).

3.2. Послуги, зазначені в п. 2.1 даного Договору, в сумі, зазначеної в п. 3.1, сплачуються Послугоотримувачем в термін до ____________ у розмірі 100% загальної вартості послуг.

3.3. Оплата здійснюється на підставі цього Договору або виставленого Послугонадавачем на вимогу Послугоотримувача рахунку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Послугонадавача.

3.4. У випадку, якщо Послугоотримувач в авансовому порядку сплатив повістю або частково суму, зазначену у п.3.1. цього Договору, але з власних причин не мав можливості отримати Послуги, (про що Послугоотримувач зобов’язаний повідомити Послугонадавача шляхом направлення повідомлення електронною поштою, не менш ніж за 7 (сім) робочих днів до дати початку надання послуг, яка зазначена в п. 2.2. цього Договору), він має право звернутися до керівництва Послугонадавача з письмовою заявою про повернення йому сплачених грошових коштів. За рішенням керівника Послугонадавача повернення грошових коштів Послугоотримувачу здійснюється протягом 10 робочих днів з моменту отримання Послугонадавачем оригіналу відповідної заяви у сумі, яка була сплачена за цим Договором Послугоотримувачем.

 

  1. Обов’язки сторін.

4.1. Послугонадавач зобов’язаний:

4.1.1. Своєчасно, якісно та в узгодженому обсязі надавати послуги, зазначені в п. 2.1 цього Договору. Послугонадавач в разі необхідності має право за свій рахунок залучати до надання Послуг за цим Договором третіх осіб на підставі договорів, що укладаються  між Послугонадавачем і такими особами.

4.1.2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань згідно з цим Договором, в термін до 3-х робочих днів до дати початку надання послуг, яка зазначена в п. 2.2. цього Договору), повідомити про це Послугоотримувача. За таких обставин, якщо Послугоотримувач в авансовому порядку сплатив повістю або частково суму, зазначену у п.3.1. цього Договору, до дати, зазначеної в цьому пункті, Сторони можуть прийняти обоюдне рішення або про перенесення дати надання послуг (з можливістю заміни тематики надання послуг за згодою Послугоотримувача), що оформлюється додатковою угодою до цього Договору у письмовій формі, або про повернення грошових коштів. Повернення грошових коштів Послугоотримувачу здійснюється протягом 10 робочих днів з моменту отримання Послугонадавачем оригіналу відповідної заяви у сумі, яка була сплачена за цим Договором Послугоотримувачем.

4.1.3. Підписувати та передавати Послугоотримувачу акти про надання послуг у разі їх фактичного надання та отримання оплати.

4.1.4. У разі неможливості надання послуг в узгоджені дати внаслідок погіршення стану здоров’я представників Послугонадавача, підтвердженого відповідними медичними документами, узгодити з Послугоотримувачем інші дати та забезпечити надання послуги, зазначеної в п. 2.1 цього Договору, до повного її виконання.

4.2. Послугоотримувач зобов’язаний:

4.2.1. У розумні строки надавати Послугонадавачу всю необхідну інформацію, для забезпечення належного виконання зобов’язань з надання послуг, вказаних в п. 2.1 цього Договору.

4.2.2. Оплатити послуги, на умовах та в порядку зазначеному в п. 3 цього Договору.

4.2.3. В термін до 10 календарних днів з дати надання послуг, зазначених в п. 2.1 цього Договору, підписати та повернути Послугонадавачу акти про надання послуг у разі їх фактичного надання та здійсненої оплати. У випадку, якщо протягом зазначеного періоду Послугонадавач не отримає підписані Послугоотримувачем акти про надання послуг або обґрунтованої відмови, акт про надання послуг вважається підписаним, а послуги такими, що надані належним чином.

4.2.4. Не використовувати роздаткові та інші, отримані в процесі надання послуги, матеріали (повністю або частково) в будь-яких комерційних цілях, включаючи проведення будь-яких заходів та публічну демонстрацію зазначених матеріалів (повністю або частково) в будь-яких місцях, відкритих для вільного доступу, у тому числі, мережі Інтернет.

4.2.5. Не копіювати та не тиражувати роздаткові та інші, отримані в процесі надання послуги, матеріали (повністю або частково).

4.2.6. Не передавати (за кошти або безкоштовно) роздаткові та інші, отримані в процесі надання послуги, матеріали третім особам.

 

  1. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

 

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 7 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі (шляхом електронного листування) іншу Сторону. Послугонадавач зобов’язаний запропонувати інші дати надання послуг після завершення дії обставин непереборної сили, до повного їх виконання.

5.4. Якщо неможливість виконати зобов’язання за цим Договором виникла за інших причин, ніж обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), з вини Послугонадавача, він зобов’язаний або узгодити з Послугоотримувачем перенесення дати надання послуг (з можливістю заміни тематики надання послуг за згодою Послугоотримувача), що оформлюється додатковою угодою до цього Договору у письмовій формі, або повернути Послугоотримувачу передплату в пропорційному обсязі ненаданих послуг з урахуванням вимог п. 4.1.2. цього Договору.

5.5. Якщо Послугоотримувач з власної причини не скористався послугами, що є предметом цього Договору, у разі їх фактичного надання, Послугонадавач не несе відповідальності, не зобов’язаний узгоджувати інші дати надання послуг, повторно їх надавати або повертати передплату, окрім випадків, передбачених п. 3.4 цього Договору.

5.6. Послугонадавач не несе відповідальність за шкоду і збитки, завдані Послугоотримувачу в результаті порушення Послугоотримувачем графіку надання послуг в межах робочого дня, а також у випадку відмови Послугоотримувача від продовження отримання послуг, що є предметом цього Договору, після початку їх надання без подання обґрунтованої претензії щодо її невідповідності даному Договору.

5.7. Послугонадавач не несе відповідальність за шкоду і збитки, завдані Послугоотримувачу в результаті порушення Послугоотримувачем правил охорони праці та техніки безпеки під час надання послуг, що є предметом цього Договору.

5.8. У разі невиконання п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 4.2.6 цього Договору Послугоотримувач несе відповідальність відповідно до дійсного законодавства про авторські права та інтелектуальну власність.

5.9. Послугоотримувач несе повну відповідальність за дотримання візових вимог та оформлення візових заяв для проходження навчання на території Послугонадавача. Послугонадавач не здійснює жодних дій, пов’язаних з отриманням віз Послугоотримувачем. У разі, якщо Послугоотримувач повністю або частково сплатив за надання послуги за цим договором, але йому було відмовлено відповідними органами у видачі візи, Послугоотримувач зобов’язаний повернути сплачену суму в повному обсязі.

5.10. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

5.11. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

 

  1. Захист персональних даних.

6.1. Сторони підтверджують, що Послугонадавач має право зберігати дані про Представників Послугоотримувача, які надаються в рамках даного Договору, використовувати ці дані для виконання своїх зобов’язань за даним Договором, здійснювати статистичну обробку даних.

6.2. Послугоотримувач надає згоду на обробку персональних даних, використання їх для електронного листування, телефонного та інших видів зв’язку.

6.3. Послугонадавач має право використовувати комерційне найменування та/або логотип (товарний знак) Послугоотримувача в своєму портфоліо, а також вказувати Послугоотримувача в якості своїх клієнтів без розповсюдження конфіденційних даних згідно умов Договору.

 

  1. Строк дії Договору та інші умови.

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Підписання договору означає, що Послугоотримувач пересвідчився у професійності надання послуг, що є предметом цього Договору, і приймає всі умови цього Договору без зауважень.

7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням додаткової угоди у письмовий формі.

7.3. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише в випадках, передбачених  законодавством України.

7.4. Кожна зі Сторін має право ініціювати розірвання цього Договору, попередньо письмово повідомивши про це другу Сторону за 10 календарних днів до дати надання послуги, зазначеної в п. 2.1 цього Договору.

7.5. Послугонадавач має статус платника єдиного податку 3-ої групи (ставка 5%), не є платником ПДВ.

7.6. Послугоотримувач має статус  платника _______________________________________________.      

7.7. Послугонадавач гарантує та зобов’язується не здійснювати (як безпосередньо, так і через третіх осіб) будь-які матеріальні/нематеріальні заохочення, зацікавлення, стимулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову винагороду, майно, майнові права, переваги, пільги, послуги, знижки, нематеріальні активи та будь-які інші преференції працівникам Послугоотримувача та особам, які пов’язані будь-якими відносинами із Послугоотримувачем, що є відповідальними за умови надання, оплату послуг та виконання інших зобов’язань, передбачених цим договором, включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб, за вчинення ними дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень в інтересах Послугонадавача, та/або в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам Послугоотримувача.

7.8. У разі надходження до Послугонадавача зі сторони працівників Послугоотримувача вимог чи пропозицій про отримання матеріальних/нематеріальних заохочень, зацікавлень, стимулювань у формі грошової винагороди, майна, майнових прав, переваг, пільг, послуг, знижок, нематеріальних активів та будь-яких інших преференцій, за вчинення ними певних дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень на користь Послугонадавача, останній зобов’язаний негайно повідомити Послугоотримувача про такі факти.

7.9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної зі Сторін.

7.10. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

7.11. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.12. Усі додатки до цього договору є його невід’ємною частиною.

 

  1. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Послугонадавач

Послугоотримувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФ «АГЕНТСТВО

З МСФЗ»

Код за ЄДРПОУ 38630839

Юридична адреса: Україна, 61001 м. Харків,

вул. Малинівська, буд. 17, корп. А, кв. 12

IBAN: UA823348510000000000026005901,     

Банк ПАТ “ПУМБ”, м. Київ,

МФО 334851

Поштова адреса: Україна, 01001, м. Київ,

вул. Малопідвальна, буд. № 10, офіс 11

Тел.: +38 (068)818-10-10; +38(066)188-10-10

E-mail: manag1@amsfo.com

Платник ЄП 3 група, 5%.

 

________________________________

________________________________

 

 

Код за ЄДРПОУ

Юридична адреса:

IBAN:

Банк                МФО

Поштова адреса:

Тел.:

E-mail:

Генеральний

директор_________________ Харламова О.В.

Посада

підписанта______________ ПІБ