АМСФЗ

Вебінар у прямому ефірі!

Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ

Інтерес до Міжнародних стандартів фінансової звітності неухильно зростає у зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», євроінтеграційними процесами в економіці України, переглядом концепції податкової системи, яка базується на даних бухгалтерського обліку.

Практичне застосування МСФЗ пов’язане з достатньою кількістю проблемних питань, вирішення яких вимагає глибоких теоретичних і практичних знань з МСФЗ. Зміна законодавства висуває нові вимоги до освіти, навичок і досвіду не тільки співробітників компаній, а й до аудиторів, які підтверджують фінансову звітність, складену за МСФЗ, та надають супутні послуги в цій сфері.

Міжнародні стандарти фінансової звітності – це дуже динамічна система стандартів, які постійно удосконалюються. Знання з МСФЗ також потребують постійного оновлення і актуалізації.

Концепція Міжнародних стандартів фінансової звітності полягає у формулюванні принципів обліку і відображення облікової інформації у фінансовій звітності та примітках до неї. Принципи, на відміну від традиційних правил, інструкцій і рекомендацій, не дають чітких алгоритмів дій для обліковців та аудиторів. Тому для аудиторів важливо не тільки знати ці принципи, але й володіти практичними навичками їх застосування з метою належного формування своєї думки стосовно трактування та використання МСФЗ компаніями, звітність яких перевіряється і підтверджується.

Професійна роль і відповідальність аудиторів обумовлює необхідність глибоких знань з МСФЗ, які завжди повинні підтримуватися в актуалізованому стані.

Зміст (тематичний план освітнього заходу 
з безперервного професійного навчання) 

✅ Модуль 1 Концептуальна основа фінансової звітності 

  1. 1 Застосування критеріїв визнання елементів фінансової звітності

1.2 Застосування дисконтування в МСФЗ-звітності

✅ Модуль 2 Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо необоротних активів

2.1 Формування первісної вартості основних засобів з урахуванням забезпечень на ліквідацію 

2.2 Багатокомпонентний облік основних засобів

2.3 Облік переоцінок основних засобів за методами індексування та анулювання

2.4 Знецінення основних засобів (зменшення корисності активів) 

2.5 Розрахунок цінності використання активу

2.6 Практичні аспекти класифікації та обліку інвестиційної нерухомості

2.7 Облік інвестиційної нерухомості 

2.8 Визнання нематеріальних активів, створених самостійно

✅ Модуль 3 Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо оборотних активів 

3.1 Створення резервів знецінення запасів та облік втрати їх споживчих якостей 

3.2 Визнання необоротних активів, призначених для продажу

3.3 Відмова від планів з продажу необоротних активів

✅ Модуль 4 Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо нефінансових зобов’язань         

4.1 Облік планів виплат працівникам на основі актуарних розрахунків

4.2 Облік створення забезпечень

✅ Модуль 5 Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо доходів і витрат

5.1 Облік виручки за п’ятикроковою моделлю визнання

5.2 Облік виручки за багатокомпонентними угодами

5.3 Облік виручки на дату та прогресивно

5.4 Облік виручки із змінною компонентою

5.5 Облік безоплатно отриманих активів (державних грантів)

5.6 Облік доходів і витрат від змін валютних курсів

5.7 Облік капіталізації витрат на позики

5.8 Облік доходів і витрат в операціях оренди

✅ Модуль 6 Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо фінансових інструментів

6.1 Облік довгострокової дебіторської заборгованості за амортизованою вартістю

6.2 Облік боргових інструментів за справедливою вартістю з переоцінкою через інший сукупний дохід 

6.3 Облік відкладеної (реструктуризованої) дебіторської заборгованості

6.4 Облік позик з неринковими ставками

6.5 Класифікація фінансових інструментів як капіталу або зобов’язань

6.6 Застосування моделі знецінення на основі очікуваних кредитних збитків до фінансових інструментів

6.7 Застосування моделі знецінення з використанням матриці резервів

✅ Модуль 7 Підготовка до формування фінансової звітності за МСФЗ 

7.1 Відображення у фінансовій звітності подій після звітної дати

7.2 Подання у фінансовий звітності припиненої діяльності

7.3 Розрахунок базового та розбавленого прибутку на акцію 

Обсяг і тривалість навчання – 40 годин відповідно до розкладу.

Лектор: ХАРЛАМОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА, ректор ПВНЗ “Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів”,  генеральний директор Агентства з МСФЗ, партнер та заступник генерального директора з питань консалтингу, бухгалтерського обліку та експертиз за МСФЗ групи компаній “ДеВізу”, віце-президент всеукраїнської громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”, експерт з МСФЗ, доктор економічних наук, доцент, AССА DipIFR, ICFM  DipIFRS,   ICFM DipCA,  ICFM  DipFM, CAP,  ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL, сертифікований аудитор

Вебінар

у прямому ефірі!

Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ

7000 грн.

Замовити освітню програму

Онлайн доступ:
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: практичні аспекти застосування 10 годин - 480 грн
Нові стандарти (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16): ключові питання практичного застосування 10 годин - 480 грн
Управлінський облік в деталях 10 годин - 480 грн
МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування 10 годин - 960 грн
Акценти трансформації та формування фінансової МСФЗ-звітності 10 годин - 960 грн
МСФЗ 16 «Оренда»: практичний досвід застосування, модифікації та податкові аспекти 10 годин - 1700 грн
Облікова політика як конституція бухгалтерії: МСФЗ & П(С)БО 10 годин - 1900 грн
Фінансові інструменти: класифікація, оцінка, облік та знецінення 10 годин - 1900 грн
Сучасні тренди МСФЗ-звітності 10 годин - 2300 грн
Дисконтування: курс для практиків 10 годин - 2400 грн

Вебінари у прямому ефірі!
Сучасна концепція аудиту: організація та методика 10 годин - 960 грн
Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту 10 годин - 960 грн

Програми офлайн!
Консолідація фінансової звітності: методика та практика 20 годин - 4000 грн
Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ 40 годин - 7000 грн

Програми навчання ПАБУ!
Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів: Комплексна програма освітніх заходів з безперервного професійного навчання аудиторів 40 годин - 5000 грн
Підготовка МСФЗ звітності та акценти її аудиту 10 годин - 1500 грн