Останнє оновлення версії МСФЗ на сайті Міністерства фінансів в 3 кварталі 2020 року

В заключний день вересня на сайті Міністерства фінансів оновлено редакцію МСФЗ 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації” (далі – МСФЗ 7).

Більша частина змін пов’язана із заміною посилань на новий МСФЗ 17 “Страхові контракти” (далі – МСФЗ 17) замість однойменного МСФЗ 4. Ми знаємо, що дату набрання чинності МСФЗ 17 “Страхові контракти” перенесено на 2023 рік, проте станом на 01 жовтня 2020 року МСФЗ 4 вилучений з сайту Міністерства фінансів України, точніше з тієї його сторінки, яка містить так звану “офіційно діючу” в Україні версію МСФЗ.  Щоправда, ми можемо знайти МСФЗ 4 “Страхові контракти” в архівній версії цієї сторінки. Але все одно залишається питання “офіційності” та правомірності використання МСФЗ 4 “Страхові контракти”, якщо його немає в переліку “офіційно діючих” в Україні стандартів. Сподіваємося, це нікому не спричинить складнощів, хоча формально може…

Повертаючись до змін, скажімо, що сфера дії МСФЗ 7 дещо розширена, наприклад на інвестиційні компоненти, які відокремлено від контрактів у сфері застосування

МСФЗ 17, якщо МСФЗ 17 вимагає здійснювати таке відокремлення. Крім того, МСФЗ 17 відтепер застосовується і до договорів фінансової гарантії, якщо компанія застосовує МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” для визнання та оцінки цих договорів. Але якщо компанія обирає можливість, передбачену пунктом 7(ґ) МСФЗ 17, застосовувати для їх визнання та оцінки МСФЗ 17, то компанія застосовує МСФЗ 17.

МСФЗ 7 доповнено п.5А, згідно якого вимоги щодо розкриття кредитного ризику, встановлені пунктами 35А–35Й, застосовуються до тих прав, які згідно з МСФЗ 15 “Дохід від договорів з клієнтами” специфічно обліковуються відповідно до МСФЗ 9 у цілях визнання зменшення корисності прибутків чи збитків.

Зверніть увагу – раніше згідно п.8 балансову вартість фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки як прибутку або збитку, слід було розкривати або в звіті про фінансовий стан наводячи окремо призначені такими при первісному визнанні та такі, що обов’язково оцінюються за справедливою вартістю відповідно до МСФЗ 9. Актуальна редакція п.8 вимагає розкриття фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток із виокремленням не тільки тих, що були визначені такими при первісному визнанні або в подальшому відповідно до пункту 6.7.1 МСФЗ 9, а й тих, що оцінюються як такі на підставі вибору, передбаченого пунктом 3.3.5 МСФЗ 9, тих, що оцінюються як такі на підставі вибору, передбаченого пунктом 33А МСБО 32 і тих, що обов’язково оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток відповідно до МСФЗ 9. Тобто в актуальній редакції МСФЗ 7 вимагається більш детальне розкриття фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.

Аналогічне поглиблення деталізації зазнали і фінансові зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток – вони розкривалися із виокремленням тих, що були визначені такими при первісному визнанні  та тих, що відповідають поданому в МСФЗ 9 визначенню утримуваних для торгівлі, а відтепер відокремленого подання вимагають також ті, які у подальшому оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток відповідно до пункту 6.7.1 МСФЗ 9.

У попередній версії МСФЗ 7 існувала вимога розкривати балансову вартість фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у сукупному доході, але не вимагалося деталізації цієї вартості. В оновленій редакції відтепер вимагається балансову вартість фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у сукупному доході  розкривати із виокремленням фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід відповідно до пункту 4.1.2А МСФЗ 9, та інвестицій в інструменти капіталу визначених як такі при первісному визнанні відповідно до пункту 5.7.5 МСФЗ 9.

Водночас уточнено розкриття фінансових зобов’язань, що оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток відповідно до пункту 4.2.2 МСФЗ 9, за якими компанія зобов’язана подати інформацію про ефекти змін кредитного ризику за таким зобов’язанням в іншому сукупному доході (п. 5.7.7 МСФЗ 9).

Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході переназвані в “інвестиції в інструменти капіталу, визначені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід”, що спричинило відповідні коригування по тексту стандарту.

Нагадаємо, що раніше МСФЗ 7 говорив про рахунок резерву під кредитні збитки. Коли корисність фінансових активів зменшувалася внаслідок кредитних збитків, то компанія відображала зменшення корисності (знецінення) на окремому рахунку (наприклад, на рахунку резерву, що його використовують для відображення знецінення окремих фінансових активів, або на подібному рахунку, що його використовують для відображення сукупного знецінення активів), а не прямо зменшувала балансову вартість активу, і повинна була розкривати інформацію про узгодження змін на цьому рахунку протягом періоду для кожного класу фінансових активів. Це положення видалено зі стандарту взагалі!

Замість нього стандартизатори звертають увагу на те, що балансова вартість фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід відповідно до пункту 4.1.2А МСФЗ 9, не зменшується на розмір резерву під збитки, а компанія не подає у звіті про фінансовий стан резерв під збитки окремо як зменшення балансової вартості фінансового активу. Компанія, однак, розкриває резерв під збитки в примітках до фінансової звітності. Тобто, як у вас в обліку – ваша справа, врегульовано лише подання у фінзвітності, що цілком в стилі МСФЗ.

Зверніть увагу – майже повністю оновлений розділ розкриття щодо кредитного ризику!

Більш деталізованими стали розкриття у звіті про сукупний дохід (або у примітках) щодо чистих прибутків або чистих збитків за фінансовими активами або фінансовими зобов’язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, щодо хеджування, стратегії управління ризиками, сум, строків та невизначеності майбутніх грошових потоків, а також розкриттів щодо першого застосування МСФЗ 9 (хоча більшість українських компаній, що складають звітність за МСФЗ, остання зміна не торкнеться, бо новий стандарт щодо фінансових інструментів вони застосували вперше ще у 2018 році).

Ці зміни мають бути в обов’язковому порядку враховані при складанні фінансової звітності за 2020 рік, то є час їх проаналізувати і переглянути формат розкриття інформації та привести його у відповідність до нових вимог.

Якщо Вам цікавий порівняльний дослівний аналіз попередньої та актуальної редакції МСФЗ МСФЗ 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації”, можете його скачати тут >>>

Ми оновили збірку актуальної редакції МСФЗ в Україні станом на 30 вересня 2020 року, яку Ви можете скачати через наші інформаційні канали:

Скачати у Viber >>>

Скачати у Telegram >>>

Скачати у Facebook >>>

Залишити відповідь