Облікова політика як внутрішній регламент підприємства

📍Визначальні вимоги до облікової політики за МСФЗ містяться у МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», метою якого є регламентація критеріїв вибору та зміни облікової політики, разом з порядком обліку та розкриття інформації про зміни в обліковій політиці, зміни в облікових оцінках та коригування помилок.

На відміну від національної практики, МСФЗ оперують цим поняттям виключно стосовно до фінансової звітності, а не бухгалтерського обліку в цілому.
За відсутності конкретних МСФЗ, застосовних до операції, іншої події або умови, доцільно використовувати власне професійне судження при розробці й застосуванні облікової політики для формування інформації.

📌Облікова політика як внутрішній регламент підприємства, відображає специфіку способів ведення обліку та формування звітності за МСФЗ у разі, якщо:
1) МСФЗ містять положення, які дозволяють робити вибір з декількох варіантів, передбачених стандартами та (або) прямо не передбачених стандартами, але не суперечать їм;
2) МСФЗ містять лише загальні положення, але не містять конкретних способів відображення операцій у звітності;
3) МСФЗ містять неясні або неоднозначні або суперечливі вимоги, непереборні сумніви або вимагають оцінки керівництва підприємства;
4) МСФЗ будь-яким іншим чином роблять можливим (або не забороняють) застосування способів формування звітності та ведення обліку за МСФЗ, встановлених обліковою політикою.

У тих випадках, коли ефект від застосування облікової політики не є суттєвим, її застосування не є обов’язковим, що однак не припускає навіть несуттєвих відхилень від Міжнародних стандартів фінансової звітності та залишення таких відступів невиправленими з метою подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності або грошових коштів підприємства певним чином.