Облікова політика в МСФЗ: ключові аспекти

🤔Роль облікової політики в умовах застосування МСФЗ важко переоцінити, оскільки від підприємств очікується вибір альтернативних і розробка самостійних облікових рішень, сутність яких розглянуто вище. Для бухгалтерів, що переходять на МСФЗ, складність розробки власних облікових політик обумовлюється зміщенням акцентів з жорсткої регламентації процесів бухгалтерського обліку за П(С)БО у бік надання вибору підприємствам найбільш доречних і прийнятних підходів до визнання, оцінки, подання та розкриття інформації у фінансовій звітності.

📍Визначальні вимоги до облікової політики за МСФЗ містяться у МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», метою якого є регламентація критеріїв вибору та зміни облікової політики, разом з порядком обліку та розкриття інформації про зміни в обліковій політиці, зміни в облікових оцінках та коригування помилок. На відміну від національної практики, МСФЗ оперують цим поняттям виключно стосовно до фінансової звітності, а не бухгалтерського обліку в цілому.

За відсутності конкретних МСФЗ, застосовних до операції, іншої події або умови, доцільно використовувати власне професійне судження при розробці й застосуванні облікової політики для формування інформації, яка, згідно з МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» є, по-перше, доречною для користувачів при прийнятті економічних рішень і, по-друге, надійною в тому сенсі, що фінансова звітність:

а) достовірно відтворює фінансовий стан, результати діяльності та грошові підприємства;

б) віддзеркалює економічний зміст операцій, інших подій та умов, а не тільки їх юридичну форму;

в) є нейтральною, тобто вільною від упередженості;

г) є консервативною внаслідок професійного скептицизму;

д) є повною у всіх істотних поданнях та розкриттях.