Надмірна агрегація в розкритті змін фінансових зобов’язань: кейс-6 від ESMA

📍Нагадаємо, що відповідно до змін МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», які діють для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 р. або пізніше, компанії мають розкривати інформацію, яка надає користувачам фінансової звітності можливість оцінити зміни зобов’язань, пов’язаних з фінансовою діяльністю, включаючи як зміни, пов’язані з грошовими потоками, так і зміни, не пов’язані з грошовими коштами.

Відтак, компанія представила у примітках до фінансової звітності звірку чистих фінансових зобов’язань за 🗓період (01.01.2018 по 31.12.2018) і визначила їх як суму своїх фінансових зобов’язань, справедливої вартості своїх інструментів хеджування за вирахуванням сум грошових коштів та їх еквівалентів та інших фінансових активів.

Звірка чистого фінансового боргу включала:
а) чисті фінансові зобов’язання станом на 01.01.2018;
б) ЗАГАЛЬНИЙ рух чистих операційних, інвестиційних та фінансових грошових потоків за період, за винятком змін у фінансових зобов’язаннях та фінансових активах;
в) ІНШІ безготівкові зміни фінансових зобов’язань;
г) чисті фінансові зобов’язання станом на 31.12.2018.

Нібито вся інформація розкрита, при чому вона супроводжувалася описовими та кількісними розкриттями щодо характеру та обсягів основних грошових потоків, що виникають унаслідок фінансової діяльності (наприклад, виплачені дивіденди, грошові виплати за придбання неконтрольних акцій та збільшення капіталу, рух коштів за позиками тощо), що також наведено у примітках до фінансової звітності.

❓В чому ESMA побачила порушення МСБО 7?

ESMA дійсно вважає, що розкрита інформація не дозволяє повністю користувачам фінансової звітності оцінити зміни у зобов’язаннях, що виникають унаслідок фінансової діяльності, відповідно до пункту 44А МСБО 7. Регулятор зазначив, що коли суб’єкт господарювання розкриває звірку відповідно до параграфа 44D МСБО 7, він повинен гарантувати, що звірка дозволяє інвесторам пов’язувати статті, включені до звірки, з іншими статтями/сумами, включеними у фінансову звітність. 📌При цьому суб’єкт господарювання повинен, серед іншого, застосовувати такі пункти МСБО 7:
а) Пункт 44C для визначення зобов’язань, що виникають унаслідок фінансової діяльності, та використання їх як основи звірки.
б) Параграф 44E розкриває зміни у зобов’язаннях, що виникають унаслідок фінансової діяльності, окремо від змін у будь -яких інших активах та зобов’язаннях.
в) Пункт 44D для надання достатньої інформації, яка дасть змогу інвесторам пов’язувати статті, включені у звірку, із сумами, зазначеними у звіті про фінансовий стан та звіті про грошові потоки, або відповідних примітках.

Компанії самостійно виносять професійне судження щодо агрегації та дезагрегації статей. Фінансовій звітності та примітках, проте це не повинно заважати виконанню вимог МСФЗ і не повинно порушувати вимоги до якісних характеристик інформації, що подається у фінансовій звітності.
ESMA нагадала, що зміни у зобов’язаннях, що виникають унаслідок фінансової діяльності, повинні були бути розкриті ❗ОКРЕМО ТА З ДОСТАТНЬОЮ КІЛЬКІСТЮ ДЕТАЛЕЙ. А компанія не розкрила основні зміни, що виникли внаслідок безготівкових змін фінансових зобов’язань, а сама звірка, підготовлена недостатньо детально.
📌Тож ESMA вимагала від компанії додати описове або табличне розкриття, де детально описуються безготівкові зміни зобов’язань, що виникають унаслідок фінансової діяльності, окремо від безготівкових змін інших активів та зобов’язань від операційної та інвестиційної діяльності.

Якщо Вам цікава тема подання фінансової звітності, рекомендуємо онлайн-курс в запису👉👉http://amsfo.com.ua/e/msfz-zvitnist-osnovy/ МСФЗ-звітність: основи професійної практики.