Креативність в обліку кредитно-знецінених фінансових інструментів: кейс-8 від ESMA

📍Сьогодні наш об’єкт – це компанія, основною діяльністю якої є управління кредитами. Компанія купує портфелі знецінених кредитів за невелику частину номінальної вартості активів з метою стягнення платежів за цими боргами. Кожен портфель, зазвичай, складається з великої кількості однорідних кредитів. Купуючи кредитний портфель, компанія складає прогноз майбутніх грошових потоків портфеля, який також враховує оцінки очікуваних кредитних збитків та прогнозовані витрати на стягнення.

На основі розрахункових грошових потоків портфеля для кожного портфеля розраховується початкова ефективна процентна ставка (ефективна процентна ставка з урахуванням кредиту). Компанія оцінює отримані кредити за амортизованою вартістю (явна інвестиційна модель, очікування погашення боргу, не йдеться про перепродаж, SPPI пройдено). Все логічно, зрозуміло, і відповідає МСФЗ.
І ось вишенька на торті! Відповідно до облікової політики компанії ефективна процентна ставка, що використовується для розрахунку амортизованої вартості на кінець кожного звітного періоду, може бути скоригована, якщо ця процентна ставка залишається в межах від 5 до 25 відсотків, і початкова ефективна ставка може бути скоригована під час розрахунку нової амортизованої вартості активів портфеля після перегляду оцінок грошових потоків. Таке судження компанія ґрунтувала на тому, що, на думку ключового персоналу МСФЗ 9 не виключає зміни початкової ефективної процентної ставки з коригуванням кредиту в межах заздалегідь визначеного інтервалу, і що згідно МСБО 8 багато облікових оцінок ґрунтуються на оцінках та припущеннях, які можуть змінитися у майбутніх періодах.
📌Відповідно до своєї облікової політики для портфеля знецінених кредитів, придбаних у березні 2016 року, компанія визначила при первісному визнанні ефективну процентну ставку близько 12%. У другій половині 2017 року нова оцінка призвела до суттєвого зниження прогнозованих майбутніх грошових потоків портфеля. Дисконтування цих грошових потоків за початковою ефективною процентною ставкою портфеля призвело б до значних збитків через нижчу амортизовану вартість активів портфеля. Однак при розрахунку нової амортизованої вартості емітент знизив ефективну процентну ставку з 12% до 5% (найнижча позначка внутрішнього діапазону). Збиток від зменшеного розрахункового грошового потоку компенсувався виграшем від коригованої ефективної процентної ставки.
Серед аргументів ключового персоналу компанії те, що МСФЗ 9 не містить точного визначення змінної процентної ставки стосовно придбаних знецінених активів і грошові потоки, отримані від придбаних знецінених кредитів, мають різний характер, оскільки вони часто істотно відрізняються від договірних грошових потоків, і їх оцінки можуть змінюватися. Відповідно, компанія дійшла висновку, що застосування параграфа В5.4.5 МСФЗ 9 виправдовує коригування ефективної процентної ставки у разі переоцінки майбутніх грошових потоків активів.

❓Яка була позиція ESMA стосовно даної облікової політики та її практичного застосування?

ESMA не погодилася з обліковою політикою компанії і дійшла висновку, що компанія повинна продовжувати використовувати скориговану на кредитний ризик ефективну процентну ставку, визначену при первісному визнанні фінансового інструмента, для розрахунку амортизованої вартості придбаних знецінених активів. ESMA посилалась на пункт 5.4.1 МСФЗ 9, згідно якого процентний дохід за придбаними або створеними знеціненими фінансовими активами (активи POCI), розраховується за методом ефективної процентної ставки із застосуванням ефективної процентної ставки з урахуванням коригування на кредитний ризик до амортизованої вартості фінансового активу з моменту первісного визнання. Очікувані кредитні збитки для цих активів дисконтуються відповідно до параграфа В5.5.45 МСФЗ 9 з використанням ефективної процентної ставки з урахуванням коригування на кредитний ризик, визначеної при первісному визнанні. А ось пункт B5.4.5 МСФЗ 9, на який посилалася компанія, на думку регулятора, не застосовується, оскільки переоцінка грошових потоків за придбаними знеціненими кредитними портфелями не відображала зміни ринкових ставок.

❗На цьому я завершую огляд 📁кейсів від Європейської організації з цінних паперів і ринків (ESMA) щодо виявлених недоліків в МСФЗ-звітності. Чекатимемо наступних цікавих документів від світових регуляторів і обов’язково будемо Вас з ними знайомити!

Якщо Вам цікава тема фінансових інструментів – у нас широкий вибір цікавих програм. Рекомендуємо вебінари в запису:
🔸Класифікація фінансових інструментів: алгоритми, приклади та розкриття – http://amsfo.com.ua/e/klasyfikatsiia-finansovykh-instrumentiv/
🔸Ризики в МСФЗ-звітності: розрахунки та приклади розкриття – http://amsfo.com.ua/e/ryzyky-v-msfz-zvitnosti/
🔸Процентні доходи та витрати за фінінструментами в МСФЗ та ПСБО: як не помилитися в розрахунках і обліку – http://amsfo.com.ua/e/protsentni-dokhody-ta-vytraty/
🔸Амортизована собівартість: ставки, дисконти, премії та SPPI – http://amsfo.com.ua/e/amortyzovana-sobivartist-stavky-dyskonty-premii-ta-sppi/
🔸Резерв очікуваних кредитних збитків: алгоритми, методики та розрахунки – http://amsfo.com.ua/e/rezerv-ochikuvanyh-credit-zbytkyv/
🔸Фінансові інструменти: облік і розрахунки при модифікаціях – http://amsfo.com.ua/e/finance-instruments/