Користувачі МСФЗ-звітності: чиї потреби в пріоритеті?

📍Традиційно користувачів фінансової звітності поділяють на внутрішніх і зовнішніх. Фактично такий поділ користувачів на групи відповідає дійсності. Внутрішні користувачі мають широкі права доступу до будь-якої обліково-звітної інформації у необхідному обсязі, розрізі та за бажаний період, і джерелом такої інформації є не обов’язково фінансова звітність, а скоріше дані оперативного бухгалтерського та/або управлінського обліку.

👆Тому для розуміння ролі МСФЗ, як концептуальної основи фінансової звітності, важливо усвідомлювати, що саме зовнішні користувачі фінансової звітності, які мають обмежені права доступу до інформації про підприємство, і є пріоритетними користувачами, «на благо» яких складається фінансова звітність. Фінансова звітність має готуватися з урахуванням інтересів саме зовнішніх, обмежених у правах доступу до інформації, користувачів, які не можуть претендувати на іншу обліково-звітну інформацію, ніж та, яка подана у фінансовій звітності. Тому всі рішення стосовно надання, утримання чи повернення ресурсів зовнішніми користувачами з обмеженими правами доступу приймаються на підставі оприлюдненої фінансової звітності. У свою чергу, очікування користувачів ґрунтуються на припущенні, що обліково-звітна інформація, яка стає для них доступною, відповідає конкретним, відомим і зрозумілим користувачам вимогам, принципам, правилам тощо.

🙌Зізнайтеся ))) а кого Ви тримаєте в голові як користувача вашої звітності, коли її формуєте?