АМСФЗ

Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів: Комплексна програма освітніх заходів з безперервного професійного навчання аудиторів

Програма безперервного професійного навчання аудиторів направлена на розширення та оновлення теоретичних знань, практичних навичок з питань організації та методології бухгалтерського обліку,складання фінансової звітності відповідно до П(С)БО; ведення обліку та формування фінансової звітності за МСФЗ; актуальних питань аудиту; формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту; актуальних питань застосування міжнародних стандартів аудиту та організаційного забезпечення внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг в  аудиторських фірмах.

Зміст (тематичний план освітнього заходу 
з безперервного професійного навчання) 

✅ Модуль 1. Актуальні питання організації та методології бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до П(С)БО

1.1 Огляд актуальної редакції та змін Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

1.2 Особливості обліку і формування інформації у фінансовій звітності про активи і зобов’язання підприємств

1.3 Особливості обліку і формування інформації у фінансовій звітності про доходи і витрати підприємств

1.4 Методологічні питання підготовки фінансової звітності за П(С)БО

✅ Модуль 2. Актуальні питання організації та методології бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ

2.1 Огляд нових стандартів, актуальної редакції, змін і доповнень до МСФЗ

2.2 Особливості вибору облікових політик для цілей МСФЗ-звітності. Типові порушення в бухгалтерському обліку за МСФЗ

2.3 Проблемні питання обліку і відображення у фінансовій МСФЗ-звітності активів і  зобов’язань: аналіз та рекомендації

2.4 Проблемні питання обліку і відображення у фінансовій МСФЗ-звітності доходів і витрат: аналіз та рекомендації

✅ Модуль 3. Сучасна концепція аудиту: організація та методика

3.1 Аналіз концептуальної основи завдань з надання впевненості, визначення критеріїв оцінювання предмета завдання та основних характеристик елементів завдання

3.2 Організаційно – методичні підходи формування аудиторських доказів у процесі виконання завдань з аудиту

3.3 Практика застосування критеріїв оцінки достатності аудиторських доказів з метою обґрунтування думки у звіті незалежного аудитора

3.4 Звіт незалежного аудитора в контексті МСА та Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

✅ Модуль 4. Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту

4.1 Концептуальні основи формування професійного судження в аудиті

4.2 Організаційне забезпечення процесу формування доказовості професійного судження в аудиті

4.3 Методичні аспекти формування локальних суджень ( проміжних висновків) аудитора у процесі виконання завдання з аудиту

4.4 Практика зменшення ризиків у процесі формування професійного судження в аудиті

✅ Модуль 5. Путівник аудитора: практичні рекомендації застосування Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг

5.1 Сутність, місце і роль аудиторських процедур у процесі отримання аудиторських доказів

5.2 Прийоми аудиту або практика застосування аудиторських процедур

5.3 Конструктивний процес взаємодії з управлінським персоналом під час аудиту

5.4 Алгоритм отримання аудитором відповідного рівня впевненості через застосування  рівня суттєвості 

Обсяг і тривалість навчання – 40 годин відповідно до розкладу.

Лектори:

ХАРЛАМОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА, генеральний директор Агентства з МСФЗ, ректор ПВНЗ “Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів”, партнер та заступник генерального директора з питань консалтингу, бухгалтерського обліку та експертиз за МСФЗ групи компаній “ДеВізу”, віце-президент всеукраїнської громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”, сертифікований аудитор, AССА DipIFR, ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL, доктор економічних наук, експерт з МСФЗ; 

НОВІЧЕНКО ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА, ПВНЗ «Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів», доцент кафедри фінансового обліку за МСФЗ та П(С)БО», кандидат економічних наук, доцент;

МАНЬКО НАДІЯ ФЕДОРІВНА, директор ТОВ «АФ «Надійність», сертифікований аудитор, член Громадської Ради при ДФС у Вінницькій області, член правління Асоціації платників податків у Вінницькій області; кандидат економічних наук;

РУБІТЕЛЬ ОЛЬГА ЮРІЇВНА, сертифікований аудитор з практичним аудиторським досвідом, ACCA DipIFR, розробник внутрішньофірмових стандартів аудиторських фірм, постановник та інтегратор систем контролю якості аудиторських послуг, професійний викладач.

Тренінг

Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів: Комплексна програма освітніх заходів з безперервного професійного навчання аудиторів

5000 грн.

Замовити освітню програму

Онлайн доступ:
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: практичні аспекти застосування 10 годин - 480 грн
Нові стандарти (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16): ключові питання практичного застосування 10 годин - 480 грн
Управлінський облік в деталях 10 годин - 480 грн
МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування 10 годин - 960 грн
Акценти трансформації та формування фінансової МСФЗ-звітності 10 годин - 960 грн
МСФЗ 16 «Оренда»: практичний досвід застосування, модифікації та податкові аспекти 10 годин - 1700 грн
Облікова політика як конституція бухгалтерії: МСФЗ & П(С)БО 10 годин - 1900 грн
Фінансові інструменти: класифікація, оцінка, облік та знецінення 10 годин - 1900 грн
Сучасні тренди МСФЗ-звітності 10 годин - 2300 грн
Дисконтування: курс для практиків 10 годин - 2400 грн

Вебінари у прямому ефірі!
Сучасна концепція аудиту: організація та методика 10 годин - 960 грн
Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту 10 годин - 960 грн

Програми офлайн!
Консолідація фінансової звітності: методика та практика 20 годин - 4000 грн
Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ 40 годин - 7000 грн

Програми навчання ПАБУ!
Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів: Комплексна програма освітніх заходів з безперервного професійного навчання аудиторів 40 годин - 5000 грн
Підготовка МСФЗ звітності та акценти її аудиту 10 годин - 1500 грн