Ієрархічна модель Приміток до фінансової МСФЗ-звітності

📁Повний комплект фінансової звітності, складеної за МСФЗ, в обов’язковому порядку включає Примітки до фінансової звітності, що за своєю корисністю не поступаються самим формам фінансової звітності. Цей документ надає користувачам найбільш повну, розгорнуту й детальну інформацію щодо концептуальної основи фінансової звітності, облікових політик, прийнятих суджень і припущень, даних, наведених у формах фінансової звітності, та іншу нефінансову інформацію, що не знайшла віддзеркалення у формах фінансової звітності.

Якщо для укладачів фінансової звітності за НП(С)БО існують затверджені форми Приміток до фінансової звітності, то для укладачів фінансової звітності за МСФЗ не існує встановлених форм як для самих звітів, так і для Приміток до них.

Якщо форми фінансової звітності є більш-менш упорядкованими, то Примітки до них формуються укладачами виключно на свій розсуд на основі професійного судження, безумовно в межах вимог Концептуальної основи фінансової звітності та МСФЗ.

📋Практичний досвід дозволяє висунути тезу про те, що Примітки до фінансової звітності мають будуватися на логічній конструкції «від об’єктивного до суб’єктивного». Сутність цієї логічної конструкції полягає в тому, що Примітки до фінансової звітності доречно починати з розкриття найбільш об’єктивної інформації та завершувати їх найбільш суб’єктивною інформацією. Побудовані на основі наведеної логічної конструкції, Примітки до фінансової звітності сприятимуть впорядкованому поданню інформації користувачам, зіставності Приміток різних підприємств, підвищенню якісних характеристик і транспарентності фінансової звітності в цілому.

📍Дана логічна конструкція дозволяє запропонувати наступну структури Приміток до МСФЗ-звітності:

🔹Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності
🔹Облікова політика
🔹Суттєві облікові судження, оцінки, припущення та невизначеності
🔹Нові стандарти та їх застосування
🔹Рекласифікація у фінансовій звітності та виправлення помилок
🔹Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у фінансовій звітності
🔹Розкриття іншої інформації

Наведена ієрархічна модель Приміток до фінансової звітності ґрунтується на логічній конструкції «від об’єктивного до суб’єктивного» з урахуванням вимог МСФЗ та рівня інформаційного ризику для користувачів. Практичне застосування запропонованої ієрархічної моделі сприятиме уніфікації Приміток до фінансової звітності, підвищенню її зіставності, якості та транспарентності, удосконаленню методологічного інструментарію підготовки фінансової звітності за МСФЗ.