IASB вносить в МСБО (IAS) 8 поправки: уточнюючі визначення бухгалтерських оцінок

У лютому 2021 року в МСБО (IAS) 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки» були внесені поправки, які присвячені визначенню бухгалтерських оцінок. Згідно з новим терміном, бухгалтерські оцінки – це «грошові суми у фінансовій звітності, оцінка яких пов’язана з невизначеністю».

Рада з МСФЗ (IASB) пояснює, що зміна в обліковій оцінці в результаті появи нової інформації не є виправленням помилки. Крім того, ефект від зміни вихідних даних або методу оцінки, використаного для розрахунку бухгалтерської оцінки, є зміною в облікових оцінках, якщо вони не є результатом виправлення помилок попереднього періоду.

Облікова політика може вимагати, щоб статті у фінансовій звітності оцінювалися способом, який пов’язаний з невизначеністю оцінки. Тобто, облікова політика може вимагати, щоб такі статті оцінювалися в грошових сумах, які не можуть спостерігатися безпосередньо, а повинні бути оцінені.

У такому випадку компанія застосовує бухгалтерську оцінку для досягнення мети, закладеної в обліковій політиці. Застосування бухгалтерських оцінок включає використання суджень або припущень на основі останньої доступної надійної інформації.

У переглянутому МСБО (IAS) 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки» перераховані наступні приклади бухгалтерських оцінок:

Резерв під очікувані кредитні збитки (IFRS 9 «Фінансові інструменти»).
Чиста можлива ціна продажу запасів (IAS 2 «Запаси»).
Справедлива вартість активу або зобов’язання (IFRS 13 «Оцінка справедливої ​​вартості»).
Амортизаційні витрати щодо об’єкту основних засобів (IAS 16 «Основні засоби»).
Резерв за гарантійними зобов’язаннями (IAS 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи”).

Ефективною датою поправок щодо змін в обліковій політиці та змін в облікових оцінках є 1 січня 2023 року, тобто поправки набудуть чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2023 року або після цієї дати. Дострокове застосування традиційно дозволено.