Які зміни щодо розкриття облікових політик готує Рада з МСФЗ?

У червні 2020 Рада з МСФЗ обговорювала багато питань, але хотілося б зосередитися на одному з них – розкриття інформації про облікову політику у примітках до МСФЗ-звітності. Ми знаємо, що це не просте питання. До таких розкриття завжди багато уваги – то занадто розкрили (затуманили суттєве несуттєвим), то мало розкрили (а де ж сама політика), то взагалі «Ctrl + C і Ctrl + V» … Свою особисту думку я викладу в кінці матеріалу, а зараз пропоную ознайомитися з напрацюваннями Ради з МСФЗ.

Відтак, Радою по МСФЗ запропоновано внести зміни в п.117 МСБО 1 “Подання фінансової звітності”, доповнивши його прикладом обставин, що пояснює, що коли облік суттєвих операцій, є складним і, в іншому разі не буде зрозумілий користувачам фінансової звітності, суттєва інформація щодо облікової політики МОЖЕ включати стандартизовану інформацію або інформацію, яка дублює або узагальнює вимоги стандарту МСФЗ.

У певному сенсі «у середовищі товаришів повної згоди немає», і деякі респонденти погодилися з твердженням в параграфі 117A, що «не всі облікові політики, що стосуються суттєвих операцій, інших подій або умов, самі по собі є суттєвими», а їхні опоненти не погодилися з цією пропозицією, оскільки вважали, що облікова політика, що стосується суттєвих операцій, інших подій або умов, за своєю суттю є суттєвою. На чому зупинилися – читайте далі.

Пропонований пункт 117B включає в себе дуже конкретний список прикладів обставин, за яких компанія може розглядати інформацію про облікову політику як суттєву для своєї фінансової звітності. Обговорювана додаткова обставина мала на меті прояснити, що, коли облік, необхідний за МСФЗ, є складним або може взагалі не розумітися користувачами фінансової звітності, суттєва інформація щодо облікової політики МОЖЕ включати стандартизовану інформацію або інформацію, яка дублює або узагальнює вимоги стандартів МСФЗ.

Отже, по суті – якщо облік об’єкта або операції складний, то облікова політика МОЖЕ дублювати існуючі положення МСФЗ. А як компанія повинна визначити – складний облік або нескладний? Для кого-то і зарплату нарахувати складно))) Тому в такому вигляді поправка не була внесена.

Методологами було запропоновано облікову політику вважати суттєвою, якщо інформація про цю облікову політику необхідна для розуміння іншої суттєвої інформації у фінансовій звітності. Наприклад, компанія може вважати облікову політику суттєвою для своєї фінансової звітності, якщо ця облікова політика відноситься до суттєвих операцій, інших подій або умов та облік, необхідний для цих суттєвих операцій, інших подій або умов, складний і в іншому випадку не буде зрозумілим користувачам фінансової звітності (наприклад, коли більше одного МСФЗ застосовується до окремого класу істотних операцій). Але й таке формулювання не було використано.

Крім того, прозвучали пропозиції додати пункт, згідно з яким на додаток до розкриття суттєвої інформації про облікову політику, компанії не забороняється розкривати стандартизовану інформацію або інформацію, яка дублює або узагальнює вимоги МСФЗ, навіть якщо ця інформація не є суттєвою. Однак така інформація не повинна приховувати істотну інформацію облікової політики.

Що ж маємо в результаті?

Існуюча редакція Очікувана редакція (неофіційний переклад)
117 Суб’єкт господарювання розкриває свої суттєві (оригінал – значні) облікові політики, у тому числі:

а) основу (або основи) оцінки, застосовані при складанні фінансової звітності;

б) інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності.

 

117 Суб’єкт господарювання розкриває свої значні суттєві облікові політики. Інформація про облікову політику є суттєвою, якщо розглядати її разом з іншою інформацією, що міститься у фінансовій звітності суб’єкта господарювання, можна обґрунтовано очікувати впливу на рішення, які первинні користувачі фінансових звітів загального призначення приймають на основі цих фінансових звітів. , у тому числі:

а) основу (або основи) оцінки, застосовані при складанні фінансової звітності;

б) інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності.

 

Відсутній 117А Облікова політика, що стосується несуттєвих операцій, інших подій або умов, сама по собі є несуттєвою і не повинна розкриватися. Крім того, не всі облікові політики, що стосуються суттєвих операцій, інших подій або умов, самі по собі є суттєвими.
Відсутній 117B Облікова політика є суттєвою, якщо інформація про цю облікову політику потрібна для розуміння іншої суттєвої інформації у фінансовій звітності. Наприклад, суб’єкт господарювання, ймовірно, вважатиме облікову політику суттєвою для своєї фінансової звітності, якщо ця облікова політика стосується суттєвих операцій, інших подій або умов і:

(a) була змінена протягом звітного періоду, оскільки суб’єкт господарювання був зобов’язаний або вирішив змінити свою політику, і ця зміна призвела до суттєвої зміни суми, що подана у фінансовій звітності;

(b) була обрана одна з декількох альтернатив з МСФЗ, наприклад, можливість вимірювання інвестиційної нерухомості за історичною вартістю або справедливою вартістю;

(c) була розроблена відповідно до МСБО 8 за відсутності МСФЗ, який спеціально застосовується;

(d) стосується сфери, для якої суб’єкт господарювання зобов’язаний виносити суттєві судження або припущення щодо застосування облікової політики та розкриває ці судження чи припущення відповідно до пунктів 122 та 125 МСБО 1; або

(e) застосовує вимоги МСФЗ таким чином, що відображає конкретні обставини суб’єкта господарювання, наприклад, пояснюючи, як вимоги Стандарту застосовуються до фактів та обставин суттєвого класу операцій, інших подій чи умов.

Відсутній 117C Інформація про облікову політику, яка зосереджена на тому, як суб’єкт господарювання застосував вимоги МСФЗ за власних обставин, надає специфічну для підприємства інформацію, яка є більш корисною для користувачів фінансової звітності, ніж стандартизовані описи або інформація, яка лише дублює вимоги визнання або оцінки МСФЗ.
Відсутній 117D Якщо суб’єкт господарювання робить висновок, що облікова політика не є суттєвою, суб’єкт господарювання, однак, повинен розкривати іншу інформацію, що вимагається МСФЗ, якщо ця інформація є суттєвою.
118 Важливо, щоб суб’єкт господарювання інформував користувачів про основу (або основи) оцінки, застосовані у фінансовій звітності (наприклад, історична собівартість, поточна вартість, чиста вартість реалізації, справедлива вартість або сума очікуваного відшкодування), оскільки основа, за якою суб’єкт господарювання складає фінансову звітність, значно впливає на здійснюваний користувачами аналіз. Якщо суб’єкт господарювання у фінансовій звітності застосовує більше

однієї основи, наприклад, якщо переоцінюються конкретні класи активів, достатнім є позначення категорій активів і зобов’язань, до яких застосовано кожну з основ оцінки.

Вилучено

 

119 Вирішуючи, чи слід розкривати інформацію про певну облікову політику, управлінський персонал ураховує, чи допоможе розкриття інформації користувачам у розумінні відображення операцій, інших подій та умов, поданих у фінансових результатах діяльності та фінансовому стані. Кожний суб’єкт господарювання, виходячи з характеру своєї діяльності та політики, визначає, які операції та які політики користувачі його фінансової звітності хотіли б бачити розкритими для такого типу суб’єктів господарювання. Розкриття інформації про конкретні облікові політики є особливо корисним для користувачів, якщо ці політики вибрані з альтернатив, дозволених МСФЗ. Прикладом є розкриття інформації про те, яку модель застосовує суб’єкт господарювання до своєї інвестиційної нерухомості – модель справедливої вартості чи модель собівартості (див. МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість”). Деякі МСФЗ окремо вимагають розкриття інформації про певні облікові політики, включаючи вибір, зроблений управлінським персоналом з різних дозволених ними політик. Наприклад, МСБО 16 вимагає розкриття інформації про основи оцінки, застосовані для класів основних засобів.

 

119 Вилучено

 

120 [Вилучено] 120 [Вилучено]
121 Облікова політика може бути суттєвою внаслідок характеру операцій суб’єкта господарювання, навіть якщо суми за поточний та попередні періоди є несуттєвими. Доречним також є розкриття інформації про кожну суттєву облікову політику, що конкретно не вимагається МСФЗ, але яку суб’єкт господарювання обирає та застосовує відповідно до МСБО 8.

 

121 [Вилучено]
122 Разом зі своїми суттєвими обліковими політиками або іншими примітками суб’єкт господарювання повинен розкривати інформацію про судження, не враховуючи тих, що

пов’язані з оцінками (див. пункт 125), що їх застосовував управлінський персонал у процесі застосування облікових політик суб’єкта господарювання та які мають найсуттєвіший вплив на суми, визнані у фінансовій звітності.

122 Суб’єкт господарювання повинен розкривати, поряд зі своїми значними суттєвими істотними обліковими політиками чи іншими примітками, судження, окрім тих, що стосуються оцінок (див. параграф 125), що керівництво прийняло в процесі застосування облікової політики суб’єкта господарювання та які мають найбільш важливі вплив на суми, що визнаються у фінансовій звітності.

 

Моя особиста професійна думка, що ґрунтується на “концепції безальтернативних, альтернативних і самостійних облікових рішень”, – облікова політика не повинна містити скопійованих положень зі стандартів. Я глибоко впевнена, що грамотний користувач (а саме на такого ми розраховуємо), якому вказали на МСФЗ в якості концептуальної основи, і так розуміє вимоги стандартів, тому я проти їх копіювання “уривками” до облікових політик. Саме така думка і викладена в пропонованому 117С – особливості компанії, втілені в облікові політики, значно корисніші для користувача, ніж “стандартизовані описи або інформація, яка лише дублює вимоги визнання або оцінки МСФЗ”. Сподіваюсь, компанії будуть ретельніше підходити до розкриття облікових політик в МСФЗ-звітності.

© Олена Харламова