Актуальні вектори змін розкриття інформації в МСФЗ-звітності

Рада з МСФЗ неодноразово вже згадувала, що не можна МСФЗ сприймати як контрольний перелік інформації, який потрібно формально розкривати. Багато уваги цьому питанню приділяється при розгляді питань суттєвості в МСФЗ-звітності (Суттєвість в МСФЗ-звітності: методологія і розрахунки). Черговий крок Радою з МСФЗ зроблено. Наразі наприкінці березня оприлюднено пропозиції щодо внесення змін до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» і МСБО 19 «Виплати працівникам» в частині розкриття інформації у Примітках до фінансової звітності. Ці стандарти стали пілотними, тобто експериментальними. Надалі, коли буде проведено апробацію подібних змін, цей процес буде розповсюджений і на інші стандарти, або визнаний як недоцільний. Головна ідея – перейти від контрольних переліків «що розкривати?» до винесення суджень «яка інформація корисна користувачам?»

Рада з МСФЗ розробила загальні і конкретні цілі розкриття інформації щодо справедливої вартості, які окреслюють потреби інвесторів в інформації і вимагають від компаній виносити судження про те, що розкривати для задоволення цих потреб. Пропозиції дозволяють компаніям робити такі судження, пояснюючи, чому інформація важлива для інвесторів і як інвестори можуть використовувати інформацію в своєму аналізі. Пропозиції вимагають від компаній враховувати рівень деталізації, необхідний для досягнення цілей розкриття інформації, і гарантувати, що відповідна інформація не буде прихована незначними деталями.

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»

У пропозиціях не згадуються конкретні рівні ієрархії справедливої вартості, що усуває уявлення про те, що потрібно докладне розкриття інформації про конкретні оцінки справедливої вартості незалежно від суттєвості. Це зроблено для того, щоб компанії могли зосередитися на розкритті відповідної інформації про суттєві оцінки справедливої вартості і уникнути застосування контрольних списків. Відтак, від укладачів МСФЗ-звітності стосовно справедливої вартості очікується розкриття інформації про:

  • кількість, характер і інші характеристики активів і зобов’язань і як ці характеристики пов’язані з категоризацією в ієрархії справедливої вартості
  • методи і вихідні дані, використані при визначенні справедливої вартості
  • альтернативні оцінки справедливої вартості
  • суттєві причини зміни справедливої вартості за звітний період

МСБО 19 «Виплати працівникам»

Пропозиції вимагають від компаній розкриття інформації про очікуваний вплив зобов’язань за планами зі встановленими виплатами на майбутні грошові потоки. Це безпосередньо відповідає на потреби інвесторів в інформації. Пропозиції містять керівництво щодо застосування та наочні приклади, щоб допомогти компаніям визначити, як досягти цієї важливої ​​мети. Пропозиції не вимагають від компаній надання інформації про плани з визначеними виплатами, які інвестори вважають менш корисними (наприклад, детальний аналіз чутливості припущень). Від укладачів МСФЗ-звітності стосовно пенсійних планів очікується розкриття інформації про:

  • суми і компоненти сум у звітах про фінансовий стан, фінансові результати та рух грошових коштів
  • характер наданих вигід, характер і ступінь ризиків, на які наражається компанія, а також стратегії компанії з управління планами і виявленими ризиками
  • очікуваний вплив зобов’язань за планом зі встановленими виплатами на майбутні грошові потоки компанії і характер цих ефектів
  • період для майбутніх виплат учасникам планів, закритих для нових учасників
  • суттєві актуарні припущення, використані при визначенні зобов’язань за планами з визначеною виплатою
  • суттєві причини зміни сум у звіті про фінансовий стан протягом звітного періоду.

Обговорення внесення поправок до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» і МСБО 19 «Виплати працівникам» триватиме до 21 жовтня 2021 року.

Залишити відповідь