Актуальні зміни МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів»

NewУ січні 2016 року Рада з МСФЗ опублікувала документ «Ініціатива з розкриття (Поправки до МСБО (IAS) 7)» («Disclosure Initiative (Amendments to IAS 7)». Зазначеним документом вносяться доповнення (пункти 44A-44E) до МСБО 7 “Звіт про рух грошових коштів” щодо розкриття інформації про зобов’язання, обумовлені фінансовою діяльністю. Ці зміни застосовуються для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати, при цьому було традиційно дозволено дострокове застосування. При першому застосуванні зазначених поправок компанії не зобов’язані подавати порівняльну інформацію за попередні періоди. Станом на січень 2017 року у текст стандарту МСБО 7 “Звіт про рух грошових коштів”, розміщений на сайті Міністерства фінансів України ці поправки не внесені!

Неофіційний переклад:

Зміни в зобов’язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю

44A. Організація повинна розкривати інформацію, що дозволяє користувачам фінансової звітності оцінити зміни в зобов’язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, включаючи зміни, зумовлені грошовими потоками, так і зміни, не обумовлені ними.

44B. Організація повинна розкривати наступні зміни в зобов’язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, в обсязі, необхідному для виконання вимоги пункту 44A:
(a) зміни, зумовлені грошовими потоками від фінансової діяльності;
(b) зміни, зумовлені набуттям або втратою контролю над дочірніми організаціями або іншими бізнесами;
(c) вплив змін валютних курсів;
(d) зміни у справедливій вартості;
(e) інші зміни.

44C. Зобов’язання, обумовлені фінансовою діяльністю, — це зобов’язання, грошові потоки за якими були або майбутні грошові потоки за якими будуть класифіковані в звіті про рух грошових коштів як грошові потоки від фінансової діяльності. Крім того, вимога до розкриття інформації у пункті 44A також застосовується щодо змін у фінансових активах (наприклад, активи, які хеджують зобов’язання, обумовлені фінансовою діяльністю), якщо грошові потоки за такими фінансовими активами були або майбутні грошові потоки за такими фінансовими активами будуть включені до складу грошових потоків від фінансової діяльності.

44D. Один із способів виконання вимоги до розкриття інформації у пункті 44A полягає в поданні звірки між залишками зобов’язань, обумовлених фінансовою діяльністю, на початок і кінець періоду, що розкриваються в звіті про фінансовий стан, включаючи їх зміни, зазначені в пункті 44B. При розкритті такої звірки організація повинна надати достатньо інформації для того, щоб дозволити користувачам фінансової звітності зв’язати статті, включені в звірку, з звітом про фінансове становище і звітом про рух грошових коштів.

44E. Якщо організація розкриває інформацію, необхідну пунктом 44A, разом з інформацією про зміни в інших активах і зобов’язаннях, вона повинна розкривати зміни в зобов’язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, окремо від змін у таких інших активах і зобов’язаннях.

Далі буде….

Обсуждение закрыто.